O NAS / WłADZE

 

Zarząd ZFPR

Zarząd jest organem wykonawczym Związku. Składa się z prezesa i co najmniej dwóch wiceprezesów. Do jego kompetencji należą m. in.: planowanie i kierowanie bieżącą pracą Związku, reprezentowanie Związku na zewnątrz, zarządzanie majątkiem i funduszami oraz podejmowanie uchwał odnośnie członkostwa w Związku.
 

 


 

Grzegorz Szczepański - Prezes Zarządu
tel: (22) 536 38 00
info@zfpr.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Stępak - Wiceprezes Zarządu

tel. (22) 444 48 30

info@zfpr.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agnieszka Bacińska - Wiceprezes Zarządu

tel. (22) 379-25-51

info@zfpr.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemysław Włoszycki - Skarbnik

info@zfpr.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada

Rada jest organem kontrolnym Związku, składa się z przynajmniej trzech członków. Do jej kompetencji należy kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu, składanie wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków w kwestii udzielania absolutorium dla Zarządu oraz rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami na tle ich działalności w Związku.
 

 

Przemysław Mitraszewski - Przewodniczący Rady

Lighthouse Consultants 

tel: (22) 844 98 87

rada@zfpr.pl

 

 

Tomasz Podolak - Linkleaders

Tomasz Alberski – Komunikacja Plus

Norbert Ofmański – OnBoard